Please refer to the following text in Norwegian:
 
Statsbudsjettet, boks 8.1 (UD) om nordområdene sider bla.a.:
 
”Regjeringen prioriterer videreutviklingen av forsknings- og utdanningsaktivitetene på Svalbard og foreslår avsatt om lag 74 mill. kroner
til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det bevilges også betydelige midler til Arktisk universitet, til samisk forskning og utdanning og til forsknings- og utdanningssamarbeidet med våre naboland i nord.”
 
fra Kunnskapsdepartementet:
I 2006 har Noreg formannskapet i Nordisk Ministerråd, og legg opp til å føre vidare nordisk-arktisk samarbeid på utdannings- og forskingsområdet mellom anna ved å leie ei arktisk arbeidsgruppe med dei åtte medlemslanda i Arktisk råd.
Universitet og høgskolar vil spele ei sentral rolle i nordområdestrategien til Regjeringa. Utdanning og forsking er nøkkelen til god samfunnsutvikling og styrkt ressursforvaltning. Det er naudsynt med eit felles kunnskapsgrunnlag for at det felles ansvaret for nordområda skal forvaltast på ein god måte. Dette skal utviklast i samarbeid med institusjonar i nabolanda våre, mellom anna gjennom eit styrkt samarbeid med Russland. Norske aktivitetar under Arktisk universitet skal òg tilretteleggjast for å følgje opp ambisjonane i strategien.”